homeLogo enroll facebook twitter instagram linkedin youtube
staff login
Go To Card for Middle Schools
In This Section

Go To Cards for Middle School Students

Hmoob

Cov Metro Transit “Go-to Cards” tam sim no muaj rau cov menyuam middle school uas ntxim tau txais

MPS tab tom muaj muab rau cov menyuam middle school thiab cov menyuam kawm ib nrab qib ntawm peb cov tsev kawm ntawv K-8 los xaiv tsis caij npav daj los siv daim Metro Transit Go To card.

Cov menyuam middle school uas yuav tsum ntxim tau txais kev thauj mus los thiaj yuav koom tau.  Tsevneeg tsis tau them rau cov Metro Transit Go To Cards. Cov menyuam ua nyob ze rau qhov taug tau ko taw mus kawm ntawv lossis cov uas nyob sab nraum ciaj ciam ntawm lub district lawm yuav koom tsis tau rau qhov kev nthuav muaj no. 

Cov Metro Transit Go To Cards no yog tsim los pab qhov uas tau tsis muaj neeg tsav npav coob txaus hauv MPS.  Menyuam ib daim Go To Card yuav los hloov tau lawv kev caij npav mus los. Thaum lawv tau txais lawv daim Go To Card, cov menyuam yuav tsis tau txais sijhawm tuaj tos caij npav daj. Yog tsevneeg xav kom cov menyuam rov qab los caij npav daj, lawv yuav tsum tau xav daim Go To Card mus rau tom lawv lub tsev kawm ntawv thiab thov kom lawv mub npav daj tuaj. Kev siv daim ntawv Go To Card yuav tsum txwm li qhov kev kawm ntawm ib lub quarter thiaj yuav los daws tau qhov kev tsis muaj neeg tsav npav txaus. 

Leeg twg thiaj ntxim tau txais ib daim Go To Card dawb?

Cov menyuam middle school thiab cov menyuam kawm hauv ib nrab cov qib 6-8 ntawm peb cov K-8 tsev kawm ntawv uas ntxim tau txais caij cov npav daj thauj mus los. 

Qhov Go-to Card kev nthuav muaj yog dabtsi?

Yog ib daim Go-To Card uas khov, ib daim yas tau them tus nqi tas lawm siv los caij tau thoob plaws lub nroog cov npav thiab light rail mus los kawm ntawv yam tsis caij cov tsev kawm ntawv npav daj. Cov cards yeej siv tau tom qab kawm ntawv cov sijhawm rau menyuam li lwm yam cov kev ua.

Cov menyuam yeej siv tau lawv cov Go-To Cards rau kev muaj ua ua ntej thiab tom qab cov sijhawm kawm ntawv.

Lawv Ua haujlwm licas?

Cov Go-To Cards yuav pub cov menyuam uas siv los caij tau city npav lossis train pib 5 a.m. txog rau 9 p.m. 7 hnub ntawm ib lub lim piam.

Cov txiaj ntsig ntawm qhov kev nthuav muaj no yog dabtsi?

  • Nws muab tau lub sijhawm yooj yim thiab mus los tau zoo rau ntau yam kev kawm ntawv thiab cov kev kawm paub ntxiv hauv lub zejzos.
  • Cov menyuam muaj lub sijhawm ntau nyob rau tom tsev kawm ntawv los kawm, ua kis las thiab lwm yam tshaj li kev tuaj kawm ntawm hnub kawm.
  • Qhov kev nthuav muaj no txhawb menyuam tuaj kawm ntawv thiab tsis tawm mus  kawm rau lwm lub tsev kawm ntawv.